Rodné číslo -> Generátor rodného čísla

Vygeneruj rodné číslo

Vek
od
do
Pohlavie:
Dní
Mesiacov
Dátum narodenia:
Poradové číslo:
Pohlavie:

Rodné číslo je číselný identifikátor prideľovaný obyvateľom Slovenska a Česka.
Rodné číslo patrí medzi osobné údaje, dá sa z neho určiť dátum a pohlavie osoby.

Formát rodného čísla

Prvých šesť číslic určuje dátum narodenia a pohlavie vo formáte rrmmdd (napr. 701020 označuje dátum narodenia 20. októbra 1970), keď ženy majú k mesiacu narodenia prirátané číslo 50 (tzn. 706020 označuje ženu narodenú 20. októbra 1970). Zvyšok rodného čísla sa spravidla oddeľuje lomkou, každý človek narodený v príslušný deň by ho mal mať iný. Na Slovensku aj Čechách však napriek tomu existuje ešte viac ako 20 000 duplicitných rodných čísel, čo spôsobuje problémy v informačných systémoch inštitúcií spracúvajúcich tieto údaje.

Pred 1. januárom 1954 za lomkou nasledovali práve tri čísla. Dňom 1. januára 1954 pribudla cifra štvrtá (tú majú v rodnom čísle aj osoby narodené pred rokom 1954, ktorým bolo rodné číslo pridelené dodatočne, napr. pri získaní občianstva), ktorá umožnila jednoduchú kontrolu preklepov pri zadávaní rodného čísla, prideľujú sa len také rodné čísla, ktoré sú (všetkých 10 číslic zapísaných ako jedno číslo) bezo zvyšku deliteľné jedenástimi - § 2 ods. 5 zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle hovorí:
(5) Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

Detailný popis výpočtu druhej časti rodného čísla

Štvrté kontrolné číslo za lomkou sa doplní tak, aby celé rodné číslo bolo bezozbytku delitelné jedenástimi (tzn. modulo); na poslednom mieste rodného čísla je tak zbytok po delení deväťmiestneho rodného čísla číslom jedenásť.

Deliteľnosť jedenástimi je ľahko možné skontrolovať aj spamäti:
kritériom delitelnosti jedenástimi je rozdiel súčtu cifier na párnych a nepárnych miestach, a jeho deliteľnosť jedenástimi, napr. u čísla 736028/5163 je súčet číslic na nepárnych miestach 7 + 6 + 2 + 5 + 6 = 26, súčet číslic na párnych miestech 3 + 0 + 8 + 1 + 3 = 15, rozdiel 26 − 15 = 11 je deliteľný jedenástimi, takže celé rodné číslo je delitelné jedenástimi a teda je formálne platné.
Pri tomto pravidle ale existujú výnimky: ak je zbytok po delení deväťmiestneho čísla rovný desať (a neexistuje žiadna kontrolná číslica, ktorá by spĺňala predchádzajúcu podmienku), ako kontrolná číslica sa použije nula (a celé rodné číslo potom delitelné jedenástimi nie je). Napr. RČ 840501/1330: 840501133 mod 11 = 10 (a 8405011330 mod 11 = 1). Táto výnimka však bola použitá len zhruba u 1000 RČ. Pridelovanie takých rodných čísel bolo v roku 1985 podľa interného predpisu FSÚ Č. Vk. 2898/1985 ukončené. Nie je však vylúčené, že sa v minimálnom počte vyskytujú aj po tomto roku.